โรงเรียนบ้านด่านช้าง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 2 3 1 0 21
ร้อยละ 0.00 % 7.41 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 6 3 11 2 1 33
ร้อยละ 10.71 % 5.36 % 19.64 % 3.57 % 1.79 % 58.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 6 1 6 0 0 27
ร้อยละ 15.00 % 2.50 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 67.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 12 6 20 3 1 81
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 16.26 % 2.44 % 0.81 % 65.85 %

83 : 6 , 5 , 14 , 3 , 1 , 54...7.23 , 6.02 , 16.87 , 3.61 , 1.20 , 65.06 = 29 : 34.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15%

Powered By www.thaieducation.net