โรงเรียนบ้านด่านช้าง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 4 4 4 0 0 44
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 5 1 2 0 0 31
ร้อยละ 12.82 % 2.56 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 9 5 8 1 0 100
ร้อยละ 7.32 % 4.07 % 6.50 % 0.81 % 0.00 % 81.30 %

84 : 4 , 4 , 6 , 1 , 0 , 69...4.76 , 4.76 , 7.14 , 1.19 , 0.00 , 82.14 = 15 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70%

Powered By www.thaieducation.net