โรงเรียนบ้านด่านช้าง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 4 4 7 0 0 41
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 73.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 28
ร้อยละ 18.92 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 11 5 11 0 0 94
ร้อยละ 9.09 % 4.13 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.69 %

84 : 4 , 5 , 9 , 0 , 0 , 66...4.76 , 5.95 , 10.71 , 0.00 , 0.00 , 78.57 = 18 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31%

Powered By www.thaieducation.net