โรงเรียนบ้านดงบัง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 12
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 6 5 10 3 5 59
ร้อยละ 6.82 % 5.68 % 11.36 % 3.41 % 5.68 % 67.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 9 6 12 4 5 71
ร้อยละ 8.41 % 5.61 % 11.21 % 3.74 % 4.67 % 66.36 %

107 : 9 , 6 , 12 , 4 , 5 , 71...8.41 , 5.61 , 11.21 , 3.74 , 4.67 , 66.36 = 36 : 33.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64%

Powered By www.thaieducation.net