โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 4 0 4 4 26
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 0.00 % 9.52 % 9.52 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 6 9 5 4 5 47
ร้อยละ 7.89 % 11.84 % 6.58 % 5.26 % 6.58 % 61.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 4 3 2 3 2 34
ร้อยละ 8.33 % 6.25 % 4.17 % 6.25 % 4.17 % 70.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 14 16 7 11 11 107
ร้อยละ 8.43 % 9.64 % 4.22 % 6.63 % 6.63 % 64.46 %

118 : 10 , 13 , 5 , 8 , 9 , 73...8.47 , 11.02 , 4.24 , 6.78 , 7.63 , 61.86 = 45 : 38.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 35.54%

Powered By www.thaieducation.net