โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 4 0 4 4 27
ร้อยละ 9.30 % 9.30 % 0.00 % 9.30 % 9.30 % 62.79 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 5 9 5 4 5 47
ร้อยละ 6.67 % 12.00 % 6.67 % 5.33 % 6.67 % 62.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 3 3 2 3 2 35
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 4.17 % 6.25 % 4.17 % 72.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 12 16 7 11 11 109
ร้อยละ 7.23 % 9.64 % 4.22 % 6.63 % 6.63 % 65.66 %

118 : 9 , 13 , 5 , 8 , 9 , 74...7.63 , 11.02 , 4.24 , 6.78 , 7.63 , 62.71 = 44 : 37.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.34%

Powered By www.thaieducation.net