โรงเรียนบ้านสระครก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 22
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 2 7 9 3 48
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 9.86 % 12.68 % 4.23 % 67.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 5 5 4 4 5 35
ร้อยละ 8.62 % 8.62 % 6.90 % 6.90 % 8.62 % 60.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 9 8 13 14 8 105
ร้อยละ 5.73 % 5.10 % 8.28 % 8.92 % 5.10 % 66.88 %

99 : 4 , 3 , 9 , 10 , 3 , 70...4.04 , 3.03 , 9.09 , 10.10 , 3.03 , 70.71 = 29 : 29.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.12%

Powered By www.thaieducation.net