โรงเรียนบ้านสระครก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 22
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 2 7 9 3 48
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 9.86 % 12.68 % 4.23 % 67.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 5 5 4 4 5 34
ร้อยละ 8.77 % 8.77 % 7.02 % 7.02 % 8.77 % 59.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 9 8 13 14 8 104
ร้อยละ 5.77 % 5.13 % 8.33 % 8.97 % 5.13 % 66.67 %

99 : 4 , 3 , 9 , 10 , 3 , 70...4.04 , 3.03 , 9.09 , 10.10 , 3.03 , 70.71 = 29 : 29.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net