โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 5 3 8 0 1 61
ร้อยละ 6.41 % 3.85 % 10.26 % 0.00 % 1.28 % 78.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 5 3 13 0 1 85
ร้อยละ 4.67 % 2.80 % 12.15 % 0.00 % 0.93 % 79.44 %

107 : 5 , 3 , 13 , 0 , 1 , 85...4.67 , 2.80 , 12.15 , 0.00 , 0.93 , 79.44 = 22 : 20.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56%

Powered By www.thaieducation.net