โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 28
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 1 4 7 1 0 108
ร้อยละ 0.83 % 3.31 % 5.79 % 0.83 % 0.00 % 89.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 6 0 1 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 2.22 % 84.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 2 5 18 1 1 174
ร้อยละ 1.00 % 2.49 % 8.96 % 0.50 % 0.50 % 86.57 %

156 : 2 , 5 , 12 , 1 , 0 , 136...1.28 , 3.21 , 7.69 , 0.64 , 0.00 , 87.18 = 20 : 12.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43%

Powered By www.thaieducation.net