โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 26
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 1 5 9 1 0 105
ร้อยละ 0.83 % 4.13 % 7.44 % 0.83 % 0.00 % 86.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 6 0 1 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 2.22 % 84.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 3 6 21 1 1 169
ร้อยละ 1.49 % 2.99 % 10.45 % 0.50 % 0.50 % 84.08 %

156 : 3 , 6 , 15 , 1 , 0 , 131...1.92 , 3.85 , 9.62 , 0.64 , 0.00 , 83.97 = 25 : 16.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.92%

Powered By www.thaieducation.net