โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 10 4 0 0 0 16
ร้อยละ 33.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 15 9 8 0 0 63
ร้อยละ 15.79 % 9.47 % 8.42 % 0.00 % 0.00 % 66.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 25 13 8 0 0 79
ร้อยละ 20.00 % 10.40 % 6.40 % 0.00 % 0.00 % 63.20 %

125 : 25 , 13 , 8 , 0 , 0 , 79...20.00 , 10.40 , 6.40 , 0.00 , 0.00 , 63.20 = 46 : 36.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80%

Powered By www.thaieducation.net