โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 32
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 111
ร้อยละ 0.88 % 0.00 % 1.75 % 0.00 % 0.00 % 97.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 143
ร้อยละ 1.36 % 0.00 % 1.36 % 0.00 % 0.00 % 97.28 %

147 : 2 , 0 , 2 , 0 , 0 , 143...1.36 , 0.00 , 1.36 , 0.00 , 0.00 , 97.28 = 4 : 2.72
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.72%

Powered By www.thaieducation.net