โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 7 3 0 6 0 5
ร้อยละ 33.33 % 14.29 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 23.81 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 9 2 10 1 1 50
ร้อยละ 12.33 % 2.74 % 13.70 % 1.37 % 1.37 % 68.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 16 5 10 7 1 55
ร้อยละ 17.02 % 5.32 % 10.64 % 7.45 % 1.06 % 58.51 %

94 : 16 , 5 , 10 , 7 , 1 , 55...17.02 , 5.32 , 10.64 , 7.45 , 1.06 , 58.51 = 39 : 41.49
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 41.49%

Powered By www.thaieducation.net