โรงเรียนบ้านเสมา (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 19
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 72
ร้อยละ 2.35 % 0.00 % 12.94 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 21
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 4 0 13 0 0 112
ร้อยละ 3.10 % 0.00 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 86.82 %

107 : 3 , 0 , 13 , 0 , 0 , 91...2.80 , 0.00 , 12.15 , 0.00 , 0.00 , 85.05 = 16 : 14.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.18%

Powered By www.thaieducation.net