โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 8 2 1 2 0 20
ร้อยละ 24.24 % 6.06 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 6 13 0 0 67
ร้อยละ 3.37 % 6.74 % 14.61 % 0.00 % 0.00 % 75.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 11 8 14 2 0 87
ร้อยละ 9.02 % 6.56 % 11.48 % 1.64 % 0.00 % 71.31 %

122 : 11 , 8 , 14 , 2 , 0 , 87...9.02 , 6.56 , 11.48 , 1.64 , 0.00 , 71.31 = 35 : 28.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.69%

Powered By www.thaieducation.net