โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 23
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 18
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 4 3 8 0 0 58
ร้อยละ 5.48 % 4.11 % 10.96 % 0.00 % 0.00 % 79.45 %

50 : 2 , 3 , 5 , 0 , 0 , 40...4.00 , 6.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 10 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55%

Powered By www.thaieducation.net