โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 25
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 20
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 4 4 3 0 0 62
ร้อยละ 5.48 % 5.48 % 4.11 % 0.00 % 0.00 % 84.93 %

50 : 2 , 3 , 3 , 0 , 0 , 42...4.00 , 6.00 , 6.00 , 0.00 , 0.00 , 84.00 = 8 : 16.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07%

Powered By www.thaieducation.net