โรงเรียนวัดบ้านไร่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 20
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 81
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 13.54 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 0 15 0 0 25
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 35.71 % 0.00 % 0.00 % 59.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 5 1 30 0 0 126
ร้อยละ 3.09 % 0.62 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %

120 : 3 , 1 , 15 , 0 , 0 , 101...2.50 , 0.83 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 84.17 = 19 : 15.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net