โรงเรียนวัดบ้านไร่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 2 0 16 0 0 77
ร้อยละ 2.11 % 0.00 % 16.84 % 0.00 % 0.00 % 81.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.19 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 2 0 29 0 0 130
ร้อยละ 1.24 % 0.00 % 18.01 % 0.00 % 0.00 % 80.75 %

119 : 2 , 0 , 18 , 0 , 0 , 99...1.68 , 0.00 , 15.13 , 0.00 , 0.00 , 83.19 = 20 : 16.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25%

Powered By www.thaieducation.net