โรงเรียนวัดบ้านไร่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 8.33 % 4.17 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 81
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 13.54 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 31
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 4 1 24 1 0 132
ร้อยละ 2.47 % 0.62 % 14.81 % 0.62 % 0.00 % 81.48 %

120 : 2 , 1 , 15 , 1 , 0 , 101...1.67 , 0.83 , 12.50 , 0.83 , 0.00 , 84.17 = 19 : 15.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52%

Powered By www.thaieducation.net