โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 4
ร้อยละ 37.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 3 1 6 3 0 22
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 17.14 % 8.57 % 0.00 % 62.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 6 2 6 3 0 26
ร้อยละ 13.95 % 4.65 % 13.95 % 6.98 % 0.00 % 60.47 %

43 : 6 , 2 , 6 , 3 , 0 , 26...13.95 , 4.65 , 13.95 , 6.98 , 0.00 , 60.47 = 17 : 39.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 39.53%

Powered By www.thaieducation.net