โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 5
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 0 0 6 3 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.64 % 6.82 % 0.00 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 2 1 6 3 0 40
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 11.54 % 5.77 % 0.00 % 76.92 %

52 : 2 , 1 , 6 , 3 , 0 , 40...3.85 , 1.92 , 11.54 , 5.77 , 0.00 , 76.92 = 12 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net