โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 1 7 0 17 0
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 26.92 % 0.00 % 65.38 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 15 21 23 20 0
ร้อยละ 4.82 % 18.07 % 25.30 % 27.71 % 24.10 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 17 2 7 20 3 0
ร้อยละ 34.69 % 4.08 % 14.29 % 40.82 % 6.12 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 22 18 35 43 40 0
ร้อยละ 13.92 % 11.39 % 22.15 % 27.22 % 25.32 % 0.00 %

109 : 5 , 16 , 28 , 23 , 37 , 0...4.59 , 14.68 , 25.69 , 21.10 , 33.94 , 0.00 = 109 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net