โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 1 4 0 20 0
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 76.92 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 5 15 20 23 20 0
ร้อยละ 6.02 % 18.07 % 24.10 % 27.71 % 24.10 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 17 1 5 23 3 0
ร้อยละ 34.69 % 2.04 % 10.20 % 46.94 % 6.12 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 23 17 29 46 43 0
ร้อยละ 14.56 % 10.76 % 18.35 % 29.11 % 27.22 % 0.00 %

109 : 6 , 16 , 24 , 23 , 40 , 0...5.50 , 14.68 , 22.02 , 21.10 , 36.70 , 0.00 = 109 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net