โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 19
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 0 8 1 2 68
ร้อยละ 4.82 % 0.00 % 9.64 % 1.20 % 2.41 % 81.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 37
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 6 1 13 1 2 124
ร้อยละ 4.08 % 0.68 % 8.84 % 0.68 % 1.36 % 84.35 %

104 : 5 , 0 , 9 , 1 , 2 , 87...4.81 , 0.00 , 8.65 , 0.96 , 1.92 , 83.65 = 17 : 16.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.65%

Powered By www.thaieducation.net