โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 41
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 85
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 11.22 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %

74 : 2 , 0 , 9 , 0 , 0 , 63...2.70 , 0.00 , 12.16 , 0.00 , 0.00 , 85.14 = 11 : 14.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27%

Powered By www.thaieducation.net