โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 44
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 90
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %

74 : 2 , 0 , 5 , 0 , 0 , 67...2.70 , 0.00 , 6.76 , 0.00 , 0.00 , 90.54 = 7 : 9.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16%

Powered By www.thaieducation.net