โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 3 2 2 0 16
ร้อยละ 20.69 % 10.34 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 55.17 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 17 4 7 4 0 47
ร้อยละ 21.52 % 5.06 % 8.86 % 5.06 % 0.00 % 59.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 32
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 26 7 13 6 0 95
ร้อยละ 17.69 % 4.76 % 8.84 % 4.08 % 0.00 % 64.63 %

108 : 23 , 7 , 9 , 6 , 0 , 63...21.30 , 6.48 , 8.33 , 5.56 , 0.00 , 58.33 = 45 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 35.37%

Powered By www.thaieducation.net