โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 8 4 4 2 0 11
ร้อยละ 27.59 % 13.79 % 13.79 % 6.90 % 0.00 % 37.93 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 19 4 7 4 0 45
ร้อยละ 24.05 % 5.06 % 8.86 % 5.06 % 0.00 % 56.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 32
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 30 8 15 6 0 88
ร้อยละ 20.41 % 5.44 % 10.20 % 4.08 % 0.00 % 59.86 %

108 : 27 , 8 , 11 , 6 , 0 , 56...25.00 , 7.41 , 10.19 , 5.56 , 0.00 , 51.85 = 52 : 48.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 40.14%

Powered By www.thaieducation.net