โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 16
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 5 2 6 2 0 52
ร้อยละ 7.46 % 2.99 % 8.96 % 2.99 % 0.00 % 77.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 8 4 8 2 0 101
ร้อยละ 6.50 % 3.25 % 6.50 % 1.63 % 0.00 % 82.11 %

90 : 8 , 4 , 8 , 2 , 0 , 68...8.89 , 4.44 , 8.89 , 2.22 , 0.00 , 75.56 = 22 : 24.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89%

Powered By www.thaieducation.net