โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 22
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 22 0 10 0 0 35
ร้อยละ 32.84 % 0.00 % 14.93 % 0.00 % 0.00 % 52.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 29
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 25 0 13 0 0 86
ร้อยละ 20.16 % 0.00 % 10.48 % 0.00 % 0.00 % 69.35 %

91 : 23 , 0 , 11 , 0 , 0 , 57...25.27 , 0.00 , 12.09 , 0.00 , 0.00 , 62.64 = 34 : 37.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65%

Powered By www.thaieducation.net