โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 20
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 17 0 13 0 0 38
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 19.12 % 0.00 % 0.00 % 55.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 28
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 20 0 17 0 0 86
ร้อยละ 16.26 % 0.00 % 13.82 % 0.00 % 0.00 % 69.92 %

92 : 19 , 0 , 15 , 0 , 0 , 58...20.65 , 0.00 , 16.30 , 0.00 , 0.00 , 63.04 = 34 : 36.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08%

Powered By www.thaieducation.net