โรงเรียนบ้านโคกสี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 0 1 2 0 31
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 2.70 % 5.41 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 5 2 12 0 6 102
ร้อยละ 3.94 % 1.57 % 9.45 % 0.00 % 4.72 % 80.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 8 2 13 2 6 133
ร้อยละ 4.88 % 1.22 % 7.93 % 1.22 % 3.66 % 81.10 %

164 : 8 , 2 , 13 , 2 , 6 , 133...4.88 , 1.22 , 7.93 , 1.22 , 3.66 , 81.10 = 31 : 18.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90%

Powered By www.thaieducation.net