โรงเรียนบ้านโคกสี (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 1 2 0 29
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 4 2 12 0 5 105
ร้อยละ 3.13 % 1.56 % 9.38 % 0.00 % 3.91 % 82.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 5 2 13 2 5 134
ร้อยละ 3.11 % 1.24 % 8.07 % 1.24 % 3.11 % 83.23 %

161 : 5 , 2 , 13 , 2 , 5 , 134...3.11 , 1.24 , 8.07 , 1.24 , 3.11 , 83.23 = 27 : 16.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.77%

Powered By www.thaieducation.net