โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 30
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 4 0 25 0 0 92
ร้อยละ 3.31 % 0.00 % 20.66 % 0.00 % 0.00 % 76.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 47
ร้อยละ 3.39 % 0.00 % 16.95 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 9 0 40 0 0 169
ร้อยละ 4.13 % 0.00 % 18.35 % 0.00 % 0.00 % 77.52 %

159 : 7 , 0 , 30 , 0 , 0 , 122...4.40 , 0.00 , 18.87 , 0.00 , 0.00 , 76.73 = 37 : 23.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22.48%

Powered By www.thaieducation.net