โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 29
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 4 0 24 0 0 91
ร้อยละ 3.36 % 0.00 % 20.17 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 47
ร้อยละ 3.39 % 0.00 % 16.95 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 9 0 39 0 0 167
ร้อยละ 4.19 % 0.00 % 18.14 % 0.00 % 0.00 % 77.67 %

156 : 7 , 0 , 29 , 0 , 0 , 120...4.49 , 0.00 , 18.59 , 0.00 , 0.00 , 76.92 = 36 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33%

Powered By www.thaieducation.net