โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 8.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 12 0 13 0 4 68
ร้อยละ 12.37 % 0.00 % 13.40 % 0.00 % 4.12 % 70.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 12 0 15 0 6 89
ร้อยละ 9.84 % 0.00 % 12.30 % 0.00 % 4.92 % 72.95 %

122 : 12 , 0 , 15 , 0 , 6 , 89...9.84 , 0.00 , 12.30 , 0.00 , 4.92 , 72.95 = 33 : 27.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.05%

Powered By www.thaieducation.net