โรงเรียนบ้านดอนแร้ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 4 0 0 0 12
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 6 9 8 0 1 44
ร้อยละ 8.82 % 13.24 % 11.76 % 0.00 % 1.47 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 5 3 11 1 0 37
ร้อยละ 8.77 % 5.26 % 19.30 % 1.75 % 0.00 % 64.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 15 16 19 1 1 93
ร้อยละ 10.34 % 11.03 % 13.10 % 0.69 % 0.69 % 64.14 %

88 : 10 , 13 , 8 , 0 , 1 , 56...11.36 , 14.77 , 9.09 , 0.00 , 1.14 , 63.64 = 32 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 35.86%

Powered By www.thaieducation.net