โรงเรียนบ้านดอนแร้ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 2 0 1 0 17
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 0 5 7 3 1 52
ร้อยละ 0.00 % 7.35 % 10.29 % 4.41 % 1.47 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 2 9 3 0 42
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 16.07 % 5.36 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 0 9 16 7 1 111
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 11.11 % 4.86 % 0.69 % 77.08 %

88 : 0 , 7 , 7 , 4 , 1 , 69...0.00 , 7.95 , 7.95 , 4.55 , 1.14 , 78.41 = 19 : 21.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92%

Powered By www.thaieducation.net