โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 14
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 21 1 14 2 0 25
ร้อยละ 33.33 % 1.59 % 22.22 % 3.17 % 0.00 % 39.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 24 1 15 2 0 39
ร้อยละ 29.63 % 1.23 % 18.52 % 2.47 % 0.00 % 48.15 %

81 : 24 , 1 , 15 , 2 , 0 , 39...29.63 , 1.23 , 18.52 , 2.47 , 0.00 , 48.15 = 42 : 51.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85%

Powered By www.thaieducation.net