โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 63
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 6.94 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 1 0 29 0 0 162
ร้อยละ 0.52 % 0.00 % 15.10 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 5 0 34 0 0 225
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 12.88 % 0.00 % 0.00 % 85.23 %

264 : 5 , 0 , 34 , 0 , 0 , 225...1.89 , 0.00 , 12.88 , 0.00 , 0.00 , 85.23 = 39 : 14.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 14.77%

Powered By www.thaieducation.net