โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 4 3 3 4 0 58
ร้อยละ 5.56 % 4.17 % 4.17 % 5.56 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 4 6 13 1 0 167
ร้อยละ 2.09 % 3.14 % 6.81 % 0.52 % 0.00 % 87.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 8 9 16 5 0 225
ร้อยละ 3.04 % 3.42 % 6.08 % 1.90 % 0.00 % 85.55 %

263 : 8 , 9 , 16 , 5 , 0 , 225...3.04 , 3.42 , 6.08 , 1.90 , 0.00 , 85.55 = 38 : 14.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.45%

Powered By www.thaieducation.net