โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 3 4 4 4 0 56
ร้อยละ 4.23 % 5.63 % 5.63 % 5.63 % 0.00 % 78.87 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 6 5 30 0 0 153
ร้อยละ 3.09 % 2.58 % 15.46 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 9 9 34 4 0 209
ร้อยละ 3.40 % 3.40 % 12.83 % 1.51 % 0.00 % 78.87 %

265 : 9 , 9 , 34 , 4 , 0 , 209...3.40 , 3.40 , 12.83 , 1.51 , 0.00 , 78.87 = 56 : 21.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13%

Powered By www.thaieducation.net