โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 4 4 4 5 0 55
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 6.94 % 0.00 % 76.39 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 8 7 31 0 0 150
ร้อยละ 4.08 % 3.57 % 15.82 % 0.00 % 0.00 % 76.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 12 11 35 5 0 205
ร้อยละ 4.48 % 4.10 % 13.06 % 1.87 % 0.00 % 76.49 %

268 : 12 , 11 , 35 , 5 , 0 , 205...4.48 , 4.10 , 13.06 , 1.87 , 0.00 , 76.49 = 63 : 23.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51%

Powered By www.thaieducation.net