โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 34
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 1 7 8 0 0 99
ร้อยละ 0.87 % 6.09 % 6.96 % 0.00 % 0.00 % 86.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 2 9 14 0 0 179
ร้อยละ 0.98 % 4.41 % 6.86 % 0.00 % 0.00 % 87.75 %

152 : 2 , 8 , 9 , 0 , 0 , 133...1.32 , 5.26 , 5.92 , 0.00 , 0.00 , 87.50 = 19 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25%

Powered By www.thaieducation.net