โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 3 1 2 0 28
ร้อยละ 10.53 % 7.89 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 2 6 8 1 0 96
ร้อยละ 1.77 % 5.31 % 7.08 % 0.88 % 0.00 % 84.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 2 4 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 3.92 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 6 11 13 3 0 169
ร้อยละ 2.97 % 5.45 % 6.44 % 1.49 % 0.00 % 83.66 %

151 : 6 , 9 , 9 , 3 , 0 , 124...3.97 , 5.96 , 5.96 , 1.99 , 0.00 , 82.12 = 27 : 17.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.34%

Powered By www.thaieducation.net