โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 1 1 3 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 2 6 8 0 0 97
ร้อยละ 1.77 % 5.31 % 7.08 % 0.00 % 0.00 % 85.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 45
ร้อยละ 0.00 % 1.96 % 7.84 % 1.96 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 2 8 13 4 0 175
ร้อยละ 0.99 % 3.96 % 6.44 % 1.98 % 0.00 % 86.63 %

151 : 2 , 7 , 9 , 3 , 0 , 130...1.32 , 4.64 , 5.96 , 1.99 , 0.00 , 86.09 = 21 : 13.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37%

Powered By www.thaieducation.net