โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 0 0 3 0 2 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 4.44 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 0 3 16 0 16 125
ร้อยละ 0.00 % 1.88 % 10.00 % 0.00 % 10.00 % 78.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 0 6 0 6 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 11.76 % 76.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 0 3 25 0 24 204
ร้อยละ 0.00 % 1.17 % 9.77 % 0.00 % 9.38 % 79.69 %

205 : 0 , 3 , 19 , 0 , 18 , 165...0.00 , 1.46 , 9.27 , 0.00 , 8.78 , 80.49 = 40 : 19.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31%

Powered By www.thaieducation.net