โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 39
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 5 0 5 0 5 148
ร้อยละ 3.07 % 0.00 % 3.07 % 0.00 % 3.07 % 90.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 0 2 0 2 48
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 3.70 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 12 0 9 0 7 235
ร้อยละ 4.56 % 0.00 % 3.42 % 0.00 % 2.66 % 89.35 %

209 : 10 , 0 , 7 , 0 , 5 , 187...4.78 , 0.00 , 3.35 , 0.00 , 2.39 , 89.47 = 22 : 10.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.65%

Powered By www.thaieducation.net